CTL-808

Cell Culture Laboratory

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์

เครื่องมือที่ให้บริการ

ให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ
    โดยมีการแบ่งแยกห้องปฏิบัติการออกเป็น 2 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นห้องสะอาดหรือทั่วไปเรียกว่า ห้องคลีนรูม (Clean room) และห้องที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นห้องปนเปื้อนหรือทั่วไป
    เรียกว่า ห้องปนเปื้อน (Infected room) เพื่อรองรับการทำงานวิจัยหลากหลายประเภท

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว