CTL-810

Confocal Microscope Laboratory

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล

เครื่องมือที่ให้บริการ

ให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับถ่ายภาพตัวอย่างงานวิจัย
    ที่ต้องการความละเอียด (resolution) และความคมชัด (contrast) ของภาพสูง ซึ่งการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลนี้สามารถสร้างภาพของโครงสร้างในรูปแบบสามมิติได้ โดยใช้ภาพจากระนาบโฟกัสต่าง ๆ มาประกอบกัน ส่วนใหญ่ถูกใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์สำหรับสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต งานด้านชีววิทยา รวมถึงงานด้านวิทยาศาสตร์สำหรับสารกึ่งตัวนำและวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว