CTL-821

Gel Documentation Laboratory

ห้องปฏิบัติการเพื่อการส่องและถ่ายภาพสารพันธุกรรมบนแผ่นเจล

เครื่องมือที่ให้บริการ

ให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับถ่ายภาพแผ่นเจลสารพันธุกรรมและโปรตีนพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพจะช่วยให้
    การถ่ายภาพสารพันธุกรรม เช่น ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นและได้ภาพถ่ายที่ชัดเจน

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว