เปิดรับสมัครทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุน ทวพ., ทุน ทวพบ.) รอบเดือนสิงหาคม

               ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ อาจารย์ บัณฑิตศึกษา และ บุคลากร ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

    1. ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ.)
      ระยะเวลาการรับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2565
    1. ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทวพบ.)
      ระยะเวลาการรับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครทุนวิจัยดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 ท่านสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ได้ที่ คุณญาดา หาญปัญญาพิชิต
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.researchvetku.com