ระบบสารสนเทศ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

ระบบ E – CTL Services ให้บริการ

  • จองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  • ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
  • ฝากสารเคมี ฝากตัวอย่างงานวิจัย ฝากอุปกรณ์
Click

ระบบ C3R Clinic ให้บริการ

  • ให้บริการประสาน งานทดสอบ งานวิจัย ทางสัตวแพทย์
  • ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย สัตวแพทย์
    อาจารย์และผู้ประกอบการ
click

ระบบ IACUC-Online ให้บริการ

comming soon

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมผู้ดูแลระบบได้ที่

คุณพัชร์วสา พึ่งตน
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1302