ขอเชิญร่วมฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่14
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

    ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานางวิทยาศาสตร์
(สพสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่า
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การฝึกทักษะและ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์
     
      สพสว. วช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”
(Statistics and Research Designs Using Animals) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และเพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวาง
แผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นในวันที่ 26-29 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

     จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 14 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

สมัครเข้าร่วมอบรมที่นี่ เอกสารโครงการ กำหนดการอบรม

ที่มา: สพสว.