บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1)

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่1)
 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 

           ***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

***การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)***
ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่เว็บไซต์ http://nriis.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf
ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดและ upload เข้าระบบเพื่อการพิจารณาเท่านั้น

ที่มา: NRIIS