คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 29 มกราคม – 22 เมษายน 2565
ภาคปลาย
วันที่ 23 เมษายน – 16 กันยายน 2565
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th

 • ขั้นตอนในการสมัคร
 1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
 2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
 3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ
 • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
  1. ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
  – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 28 มกราคม 2565
  – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 22 เมษายน 2565
  – ภาคปลาย วันที่ 16 กันยายน 2565
  2. อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
  (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
  – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 22 เมษายน 2565
  – ภาคปลาย วันที่ 4 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 มีนาคม 2565
  – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2565
  – ภาคปลาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารการสมัครอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มก.