รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

                 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล “การวิจัยแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งกำหนดให้มีรางวัลขึ้นใน 4 ประเภท ได้แก่

    1.  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
    2.  รางวัลผลงานวิจัย
    3.  รางวัลวิทยานิพนธ์
    4.  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

                ในการนี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้สนใจเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

                    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบให้ครบถ้วน

                   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

                    โทร. 02-5791370-9 ต่อ 509 หรือทางอีเมล: rp@nrct.go.th

ที่มา: NRIIS