เปิดรับสมัครทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ทุน ทวพ., ทุน ทวพบ.) รอบเดือนมกราคม

         ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ อาจารย์ บัณฑิตศึกษาและบุคลากร ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

    1. ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทวพ.)
      ระยะเวลาการรับสมัคร 3 – 31 มกราคม 2566
    1. ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทวพบ.)
      ระยะเวลาการรับสมัคร 3 – 31 มกราคม 2566

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครทุนวิจัยดังกล่าวตั้งแต่วันที่
3 – 31 มกราคม 2566
 ท่านสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ได้ที่ คุณญาดา หาญปัญญาพิชิต
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.researchvetku.com